Now Reading
Cánh Vỗ Khô Mi

Cánh Vỗ Khô Mi

  • Vướng lệ có làm em cánh mỏi

Cánh Vỗ Khô Mi

“Xin đừng rơi nhé giọt sầu bi
Tiếng vọng trời nào, bay vút đi
Vướng lệ có làm em cánh mỏi
Cánh đôi sẽ đợi, vỗ khô mi…

Ai từng thay cánh qua đau đớn
Mới hiểu vùng trời, bão ngại chi
Dang cánh đi em, bay tiếp nhé
Xin dìu cánh mỏng, cánh bay thi!”

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT